ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อสูบน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง ๔ จุด ๑.บริเวณคลองขุนแก้ว ๒.บริเวณคลองประชานาถ ๓.บริเวณคลองบางออคร และถนนพุทธมณฑลสาย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุทธมณฑลสาย 8 (ฝั่งเหนือ) หมู่ 1 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อทรายถม คันละ ๕ คิว จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565

การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน