ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564