ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กิจกรรมอบรมการทำเสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำวน 1 เครื่อง 481-59-0014 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 416-53-0016 416-60-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ