ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    >   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564