เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

          เดิมตำบลขุนแก้ว   เป็นหมู่บ้านในตำบลท่ามอญ  ต่อมาเมื่อมีประชากรและความเจริญมากขึ้น   ประกอบกับพื้นที่ตำบลท่ามอญใหญ่มาก   ไม่สะดวกแก่การปกครองจึงมีการแบ่งแยกเป็นตำบลใหม่   เมื่อปี  พ.ศ.  2482   ใช้ชื่อว่า  “ ตำบลขุนแก้ว ”   และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขุนแก้ว    เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2538     มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

          ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ ๑ บ้านขุนแก้ว 0 1,373 1,545 2,918 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านศาลเจ้า 0 496 469 965 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามอญ 0 545 570 1,115 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านแคแถว 0 987 1,096 2,083 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพภูมิศาสตร์

               เทศบาลตำบลขุนแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอาณาเขต คือ

 

อาณาเขต

                                ทิศเหนือ              ติดต่อกับเทศบาลตำบลไทยาวาส

                                ทิศใต้                   ติดต่อกับเทศบาลตำบลคลองใหม่

                                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเทศบาลตำบลหอมเกร็ด

                                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเทศบาลตำบลนครชัยศรี

 

                เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีจำนวนพื้นที่ 10.8 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 6,750 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ปัญหาส่วนใหญ่ของดินในบริเวณพื้นที่ของตำบลขุนแก้วนั้นไม่มี

 

                ตำบลขุนแก้วประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้

          *     หมู่ที่  1   บ้านขุนแก้ว          มีพื้นที่          2,840.622          ไร่

          *     หมู่ที่  2   บ้านศาลเจ้า         มีพื้นที่          1,246.563          ไร่

          *     หมู่ที่  3   บ้านท่ามอญ         มีพื้นที่          1,040.532          ไร่

          *     หมู่ที่  4   บ้านแคแถว          มีพื้นที่          1,622.283          ไร่

 

                 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

           จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น                    3,108          ครัวเรือน

              จำนวนประชากรชาย                      3,584                   คน

              จำนวนประชากรหญิง                     3,847                   คน

              จำนวนประชากรทั้งสิ้น                   7,431                   คน

           ความหนาแน่น เฉลี่ย 688.0556 คน / ตารางกิโลเมตร

 

          เดิมตำบลขุนแก้ว   เป็นหมู่บ้านในตำบลท่ามอญ  ต่อมาเมื่อมีประชากรและความเจริญมากขึ้น   ประกอบกับพื้นที่ตำบลท่ามอญใหญ่มาก   ไม่สะดวกแก่การปกครองจึงมีการแบ่งแยกเป็นตำบลใหม่   เมื่อปี  พ.ศ.  2482   ใช้ชื่อว่า  “ ตำบลขุนแก้ว ”   และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขุนแก้ว    เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2538     มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น

สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ

          ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบธุรกิจส่วนตัวบ้างเป็นส่วนน้อย

    หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว

·       ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                               5       แห่ง

·       โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                            32      แห่ง

·       อู่ซ่อมรถยนต์                                                     7      แห่ง

·       บ้านเช่า                                                           46      แห่ง

·       โกดัง                                                                4      แห่ง

·       สนามกอล์ฟ                                                       1      แห่ง

·       อาคารสโมสร                                                     1      แห่ง

การศึกษา

มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอนครชัยศรี   รวม  ๒  แห่ง  คือ

          ๑.  โรงเรียนวัดประชานาถ        ตั้งอยู่   หมู่ที่   ๑    ตำบลขุนแก้ว

          ๒.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์     ตั้งอยู่   หมู่ที่   ๔    ตำบลขุนแก้ว

การศาสนา

          มีศาสนสถาน    จำนวน  ๒    แห่ง   คือ

          ๑.  วัดประชานาถ                  ตั้งอยู่   หมู่ที่   ๑    ตำบลขุนแก้ว

          ๒.  วัดสว่างอารมณ์               ตั้งอยู่   หมู่ที่   ๔    ตำบลขุนแก้ว

          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ๙๙.๐๐%  ศาสนาอื่น  ๑.๐๐ %

ประเพณีและวัฒนธรรม

          ๑.  ประเพณีแข่งขันเรือยาว   ในวันออกพรรษา   ณ   วัดประชานาถ  (โคกแขก)

          ๒.  ประเพณีสงกรานต์

          ๓.  ประเพณีตักบาตรเทโว

สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล           ๑        แห่ง

          อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                       ร้อยละ  ๑๐๐

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  ป้อมสายตรวจ                                                   ๒        แห่ง

          -  เครื่องหาบหามดับเพลิง                                     ๑        เครื่อง

          -  รถดับเพลิง                                                       ๓        คัน

 

     การคมนาคม  ภายใน  เทศบาลตำบล  ประเภทถนน

          ถนนคอนกรีตเสริมเล็ก                               ๔๑     สาย       (สภาพใช้งานได้ดี)

          ถนนลาดยาง                                               ๓     สาย       (สภาพใช้งานได้ดี)

     การโทรคมนาคม

          ตู้โทรศัพท์                                                ๒๐      แห่ง

     การไฟฟ้า

          ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

          แม่น้ำ                                                            ๑     สาย

          ลำคลอง                                                       ๘     สาย

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          บ่อบาดาล                                                   ๒๒     บ่อ

 

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH