• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 เมษายน 2565 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบ2565(มีนาคม 65)
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565(ไตรมาส 2)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2564 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 (กันยายน 2564)
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565