• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 444
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อสูบน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง ๔ จุด ๑.บริเวณคลองขุนแก้ว ๒.บริเวณคลองประชานาถ ๓.บริเวณคลองบางออคร และถนนพุทธมณฑลสาย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุทธมณฑลสาย 8 (ฝั่งเหนือ) หมู่ 1 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุทธมณฑลสาย 8 (ฝั่งเหนือ) หมู่ 1 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อทรายถม คันละ ๕ คิว จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะ ทะเบียน หมายเลข ๘๕-๗๔๑๕ นครปฐม (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดไทยาวาส (ขุนแก้ว 3) หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๙๑๒๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2565