ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    >   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563