ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    >   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่ง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    >   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   ซื้อกระจกโค้งพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563