เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แจ้งการเรียกทำสัญญา บริษัท ชวเนศ จำกัด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขอแจ้งการส่งหนังสือเรียกให้ไปทำสัญญา  ของ   บริษัท  ชวเนศ  จำกัด    ตามหนังสือเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ที่ นฐ 54102/467  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2559  และพร้อมนี้ทางเทศบาลฯได้จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ EMS   เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559    ไปด้วยแล้ว

(รายละเอียดตามแนบ) 

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH