เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ป.ป.ช.1 (โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณริมคลองขุนแก้ว (บ้านป้าแต๋ว) หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบ  ป.ป.ช. 1    โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมคลองขุนแก้ว (บ้านป้าแต๋ว)  หมู่ที่   1  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม  I  ขนาด 0.22X0.22  เมตร  (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร)  ระยะทางยาว  213.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH