เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ปปช.1 (ก่อสร้างหอถังประปา บริเวณบ้านนางไฉน วาทิน หมู่ที่ 1)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างหอถังประปา บริเวณบ้านนางไฉน วาทิน หมู่ที่ 1ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยก่อสร้างหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ชนิดตอกเข็ม) พร้อมขุดเจาะบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH