เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศการส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกพุทธมณฑล สาย 8 (แยกบ้านแม่เจ้าอาวาส) หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว  

เรื่อง  การส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง  

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยกพุทธมณฑล  สาย 8  ซอยแยกพุทธมณฑล  สาย  8  (แยกบ้านแม่เจ้าอาวาส)  หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

(ตามรายละเอียดแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH