ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 508
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๙๙๕ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
ซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย - ๑๑๔๐ นครปฐม27 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ทรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บน - ๓๔๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล บริเวณหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่วน นุ่มวงศ์ หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๒ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น ) จำนวน ๕ คัน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ชนิดไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๙๙๕ นครปฐม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566