• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

การต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อน/ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

27 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อน/ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่อำเภอนครชัยศรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0318/ว 0906 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดหาถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งที่มาขอรับความช่วยเหลือ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ โดยให้จัดส่งถึงบ้าน ไม่ให้มีการรวมตัวกันมารับ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางและระเบียบกระทรวงการคลัง ฯลฯโดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2563 และในวันนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนประชาชนชาวตำบลขุนแก้ว ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมสถานที่โดยมีการเว้นระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่ลงทะเบียนครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้เทศบาลตำบลขุนแก้วขอขอบคุณร้านอาหารเรือนน้ำ
อลิษา ที่สนับสนุนอาหารกล่องสำหรับมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!