ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563