ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-7415 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563