ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน    >   ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    >   ซื้อปะแจคอม้า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    >   ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก    >   จ้างเหมาตั้งเต็นท์ จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563