สภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เสน่ห์ ศักดิ์สุภาพ


เดชา นาคศรีสังข์


สมชาย วรรณฤมล


สันติ ตี่นาสวน


สำราญ จายะพันธ์


จีรศักดิ์ ทองบุญเพียร


สกล ฟักสกุล


สุรเชษฐ์ ภิรมย์เบี้ยว


เจริญ สุบิน


อุทิศ อินเสือสีห์