สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานประจำรถขยะ

สมศักดิ์ ภู่พูลเพียร


สานนท์ พินิจ


ปรีชา ศักดิ์สุภาพ


สมชาย ปานสกุล


อรุณ ตี่นาสวน


ไพศาล คงสุดดี