กองช่าง

คนงานทั่วไป (กองช่าง)

นายสมทรง จายะพันธุ์