สำนักปลัดเทศบาล

คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)

สมชาย แสงสกุล


สายัณต์ พินิจ


สังเวียน ยิ้มสำราญ


ใหม่ แอบทองใส


เจริญ นาคสอาด


ปราโมทย์ ยอดปัญญา


รุ่งเรือง ภาคโพธิ์


ยุทธ เอี่ยมพินพันธุ์


จตุพร อบเชย


บุญเรือน ศักดิ์สุภาพ


ชัยพฤกษ์ มั่นบุญสม


มณเฑียร กลิ่นกระสัน


โสน สนสร้อย


พีรพล คุ้มรุ่งเรือง


มาโนด เขียวสอาด


สุชาติ แย้มสำราญ


นางสาวกรนิการ์ ขวาชัยวี