สำนักปลัดเทศบาล

คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)

สมชาย แสงสกุล


ใหม่ แอบทองใส


เจริญ นาคสอาด


ปราโมทย์ ยอดปัญญา


มณเฑียร กลิ่นกระสัน


มาโนด เขียวสอาด


สุชาติ แย้มสำราญ


ปวันรัตน์ บุญหมั่น