สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชุชิน ทองมี