สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรณิการ์ ทองยี่สุ่น