สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วิชชุรัตน์ ศรจิตติ