โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วิชชุรัตน์ ศรจิตติ