เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ป.ป.ช.1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไดเทคดีส(ต่อเนื่อง หมุ่ที่ 4)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบ ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไดเทคดีส (ต่อเนื่อง) หมู่ที่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH