เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว

……………………………………………………….………

           ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีการดูแลรักษาต้นไม้ ส่วนหย่อม และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์  กำจัดวัชพืช  และบำรุงรักษาต้นไม้  บริเวณเกาะกลางถนนบรมราชชนนี  ช่วง กม.ที่ 29+267  ถึง  กม.ที่ 33+150  ขนาดหรือเนื้อที่  3,883  เมตร   ระหว่างเดือน มิถุนายน  2557  ถึง  เดือน กันยายน 2557   ระยะเวลา   94  วัน   ตามรายละเอียดและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  191,000.00  บาท  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดัง กล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

6.      ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

 

 

/  กำหนดดูสถานที่...

 

 

 

(2)

 

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่   10  มิถุนายน  2557   ระหว่างเวลา   14.00  น.  ถึง  15.00   น.   โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน        สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  10   มิถุนายน  2557    เวลา   15.00   น.   เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่   28   พฤษภาคม  2557     ถึงวันที่    11   มิถุนายน   2557  ในวันและเวลาราชการ      สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  และในวันที่  28 พฤษภาคม  2557  ยื่นซองเสนอราคา   ณ   ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   12  มิถุนายน   2557   ตั้งแต่เวลา   10.00   น.   เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200.00  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  2557   ถึงวันที่  11  มิถุนายน   2557   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3499-0619   ในวันและเวลาราชการ

            การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา  หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)  อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา  อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่    28   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557

 

                                                                                 (ลงชื่อ)

                                                                                                   (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH