เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณคลองใหม่(โครงการต่อเนื่อง) คลองประชานาถ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณคลองใหม่ (โครงการต่อเนื่อง) คลองประชานาถ  หมู่ที่  1   ตำบลขุนแก้ว   

อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

……………………………………………………….………

           ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคลองใหม่ (โครงการต่อเนื่อง)  คลองประชานาถ หมู่ที่  1   ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   โดยใช้เข็ม   I  ขนาด 0.22X0.22  เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  536,200.00  บาท และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

 

 6.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.      ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   11  กรกฎาคม  2559    ระหว่างเวลา  14.00  น.  ถึง  15.00  น.   โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน        สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   11  กรกฎาคม  2559     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   29  มิถุนายน  2559    ถึงวันที่   15  กรกฎาคม 2559     ในวันและเวลาราชการ       สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว   และในวันที่  30 มิถุนายน  2559   ยื่นซองเสนอราคา  ณ   ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  21  กรกฎาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ   500.00  บาท    ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3490-0441    ในวันและเวลาราชการ

            การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2559

 

 

                                                                                   (ลงชื่อ)     นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์

                                                                                                   (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH