เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ป.ป.ช. 1 (โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองประชานาถ เชื่อมถนนเลียบแม่น้ำ(3235) หมู่ที่ 1ตำบลขุนแก้ว)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบ  ป.ป.ช. 1  (โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองประชานาถ  เชื่อมถนนเลียบแม่น้ำ(3235) หมู่ที่  1 ตำบลขุนแก้ว)

(ดูในรายละเอียดแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH