• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 1   ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

……………………………………………………….………

 

 ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ถนนขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  337.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,348  ตารางเมตร  หินคลุกพื้นทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองด้าน  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

 

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 1,112,800.00 บาท และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

 

(2) / 6. บุคคลหรือ...

 

 (2)

 

6.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ นิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.      ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   29  กุมภาพันธ์  2559    ระหว่างเวลา  14.00  น.  ถึง  15.00  น.   โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน        สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   29  กุมภาพันธ์  2559     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป

 

            กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559    ถึงวันที่   8  มีนาคม  2559       ในวันและเวลา

ราชการ         สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว     และในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559      ยื่นซองเสนอราคา     ณ     ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  มีนาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป

 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  19 กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3499-0619    ในวันและเวลาราชการ

 

            การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559  เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559

 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)  

                                                                     (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว