เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย ฯ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

               ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว  มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตัน  6 ล้อ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ 12,000 กิโลกรัม เป็นเครื่อง ยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตู้บรรจุขยะมูลฝอยมีขนาดบรรจุของตู้ไม่น้อยกว่า 12  ลูกบาศก์เมตร  ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณวับวามสีเหลือง 1 ดวง จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่เหมาะสมในการซื้อกำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    ราคากลางในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน    2,800,000.00   บาท   (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)   

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                1.  เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลซื้อ  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,400,000.00  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    หรือของหน่วยการบริหารราช การส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ         ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                4.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลขุนแก้ว  

                5.  ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  วันที่ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 

 

/ (2)  6.  ในการซื้อเอก...

 

(2)

 

                 6.  ในการซื้อเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับ   รองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน

                 7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ    รายจ่าย   หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 8.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี กลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                  9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                10.  ให้เอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการที่ประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

 

                 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก   หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่   2,000,000  บาท  (สองล้านบาท) ขึ้นไป   กับเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และเทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

  กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   3   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558   ระหว่างเวลา   09.00 – 10.00   น.      ณ    ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่   8   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558   เวลา    08.30   น.   เป็นต้นไป

 

/  (3)  กำหนดอบรม...

 

 (3)

  กำหนดอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558      โดย    บริษัท  พันธวณิช   จำกัด      และจะดำเนินการประมูลในวันที่  11  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558     ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว     เวลา   13.30 น.– 14.00  น. 

 

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ   100.00   บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่   สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  (กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว)    ระหว่างวันที่   17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่   26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์   หมายเลข  034-990619  ต่อ  14  หรือ  17   ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ    ณ    วันที่     17    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558

 

 

                                                (ลงชื่อ)   นายสมศักดิ์  เอี่ยมพินพันธุ์

                 (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                               นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว 

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH