เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

………………………

 

                               ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู  จำนวน  4  เครื่อง   ขนาด 30,000  บีทียู  จำนวน   4  เครื่อง    สำหรับติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การติดตั้งให้เป็นไปตามแปลนผังแอร์ที่เทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด   รายละเอียดคุณลักษณะ   ดังนี้

1)      ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

2)      เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

         อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5

3)      ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

4)      เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

-          ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

5)      มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6)      การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ   ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2533  แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร 0202/ว 4  ลงวันที่  11  มกราคม  2533  และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2539 (ครั้งที่  57)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน   โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ 

-           ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

-           ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์)  ผลที่ได้คือค่า  EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง  สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

7)       การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1)    แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับฉนวน

 ยาว   5  เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร หรือตามความเหมาะสมในการติดตั้ง

8)      เครื่องปรับอากาศใช้ไฟฟ้า   220  โวลล์

9)      การติดตั้งให้เป็นไปตามแปลนผังแอร์ที่เทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด

 

ราคากลางของเครื่องปรับอากาศในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 280,000.00 บาท และหากปรากฏว่าการเสนอราคาขายมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการเสนอราคานั้นเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องในภายหลังไม่ได้)   

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      ในการซื้อหรือขอรับเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

6.      ให้เอกสารสอบราคาซื้อตามที่ประกาศสอบราคาซื้อเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาซื้อฉบับนี้

 

      กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  24 เดือน สิงหาคม

.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง   16.30  น.   ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และในวันที่  10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   ยื่นซองเสนอราคา   ณ    ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   เวลา  10.00    น.   เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3499-0619  ในวันและเวลาราชการ

            การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายจ่ายค้างจ้าง) เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนดเทศบาลตำบลขุนแก้ว จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

      ประกาศ  ณ  วันที่   10   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2558

 

 

 

                                                                                (ลงชื่อ)     นายสมศักดิ์  เอี่ยมพินพันธุ์

                                                                                               (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH