เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

……………………………………………………….………

 

           ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4   หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   เอกสารสอบราคา  เลขที่  7/2558  ลงวันที่  20  มีนาคม  2558

 

            เทศบาลตำบลขุนแก้ว  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ดังนี้

            ข้อความเดิม

            ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4   หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร   ลึก 0.50 เมตร  ยาว 160.00  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ขนาด 1.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

            ข้อความแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม

            ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4   หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร   ลึก 0.50 เมตร  ยาว 160.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    23    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558

 

 

                                                                                           (ลงชื่อ)  นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์

                                                                                                        (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH