เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่  4 

ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

……………………………………………………….………

 ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมซอย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4   หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร   ลึก 0.50 เมตร  ยาว 160.00  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ขนาด 1.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 601,400.00 บาท และหากปรากฏว่าการ เสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

 

/ 6. บุคคลหรือ...

 

 

 

 (2)

 

6.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ นิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.      ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   31  มีนาคม  2558    ระหว่างเวลา  14.00  น.  ถึง  15.00  น.   โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน        สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   31  มีนาคม  2558     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   20  มีนาคม  2558     ถึงวันที่   7  เมษายน  2558     ในวันและเวลาราชการ       สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  และในวันที่   20  มีนาคม  2558   ยื่นซองเสนอราคา     ณ     ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   8  เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.00  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  20  มีนาคม  2558   ถึงวันที่   7  เมษายน  2558    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3499-0619   ต่อ  14 , 17   ในวันและเวลาราชการ

การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2557(รายจ่ายค้างจ้าง) เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบ ประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราช การกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558

 

                                               

                                                                                               (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

 

         

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH