เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน  คสล.  จำนวน  2  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(1) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณเลียบคลองแคแถวซอยแยกสุดเขตเชื่อมคลองใหม่  หมู่ที่  4   

(2)  โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคลองขุนแก้ว  (หน้าหมู่บ้านวิมลณัฐ)  หมู่ที่  1

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH