เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ป.ป.ช. 1 (ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณเลียบคลองแคแถวซอยแยกสุดเขตเชื่อมคลองใหม่ หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบ ป.ป.ช. 1  (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. บริเวณเลียบคลองแคแถวซอยแยกสุดเขตเชื่อมคลองใหม่  หมู่ที่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH