เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศการส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 2 แคแถว (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ฯ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว 

เรื่อง  การส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอย 2  แคแถว (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  (ระยะทางยาว  100  เมตร) ฯ

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH