เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ป.ป.ช.1 จ้างเหมาปรับปรุงประตูระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบ ป.ป.ช. 1  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประตูระบายน้ำ  จำนวน  3  โครงการ  

1) ประตูระบายน้ำบางออคร  หมู่ที่  1 

2) ประตูระบายน้ำคลองขุนแก้ว  หมู่ที่  1   

3)  ประตูระบายน้ำคลองประชานาถ(คลองใหม่)  หมู่ที่  1

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH