เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคา

……………………………………..

              ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในและครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นสำนักงานเทศบาล(ชั่วคราว) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายการและรายละเอียดเป็นไปตามแบบและผังการจัดวางปรับปรุงอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวง มหาดไทย   จำนวน  1  ป้าย   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน     นั้น

             รายละเอียดตามประกาศสอบราคาและเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558    ประกาศ   ณ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2557    ปรากฏว่าหลักฐานในการเสนอราคาของผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามประกาศและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่รับพิจารณาในการเสนอราคา ดังนั้น เทศบาลตำบลขุนแก้ว    จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น   

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ   ณ   วันที่    19   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557

 

 

                                                   (ลงชื่อ)     นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์

                                                                  (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH