เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศยกเลิกการสอบราคา - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเลียบแม่น้ำผ่านปากซอยย่าจันทร์อุทิศ ถึงคลองขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว   เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนนเลียบแม่น้ำผ่านปากซอยย่าจันทร์อุทิศ  ถึงคลองขุนแก้ว

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH