• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย

……………………………………………………….………

           ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยให้ผู้ประกอบการรับจ้างมีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ตามพระราชบัญญัติสาธารณ สุข  พ.ศ.2535  โดย เทศบาลตำบลขุนแก้วนำขยะไปทิ้งที่ผู้ประกอบการรับจ้างจัดเตรียมไว้ให้ ในปีงบประมาณ  2558   ตั้งแต่เดือน ธันวาคม  2557   เป็นต้นไป  และตลอดปีงบประมาณ  2558

            ราคากลางตันละ  500.00  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  วงเงินไม่เกิน  1,100,000.00  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณน้ำหนักขยะจริงของแต่เดือน หลังจากที่มีการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว  ที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นผลงานที่ทำกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่เป็นผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง ในวงเงินไม่น้อยกว่า    -     บาท

6.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

7.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ นิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.      คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10.  ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

            ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก   หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่   500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป   กับเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และเทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

            กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   19  พฤศจิกายน  2557    ถึงวันที่   2  ธันวาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ           สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว     และในวันที่  19  พฤศจิกายน  2557  ยื่นซองเสนอราคา    ณ    ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  3  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  100.00  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  19  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  2  ธันวาคม  2557   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th , www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-3499-0619   ในวันและเวลาราชการ

            การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราช การกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่    19    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557

 

 

                                                                              (ลงชื่อ)    นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์

                                                                                             (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                              นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!