เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองเชื่อมเม่น้ำนครชัยศรีหลังบ้านนายปรีชา บุญสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว (ครั้งที่ 2)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคลองเชื่อมแม่น้ำนครชัยศรี

หลังบ้านนายปรีชา  บุญสมัย   หมู่ที่ 3  ตำบลขุนแก้ว

……………………………………………………….………

 

 ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณคลองเชื่อมแม่น้ำนครชัยศรีหลังบ้านนายปรีชา  บุญสมัย   หมู่ที่ 3   ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

 

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน   747,900.00   บาท   และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดัง กล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.      มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว  ที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นผลงานที่ทำกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่เป็นผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 373,950.00 บาท

6.      ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน

/ 7. บุคคล...

 

 

 

 (2)

 

7.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ นิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.      คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10.  ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

 

            ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก   หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่   500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป   กับเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และเทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่  29  สิงหาคม  2557   ระหว่างเวลา   14.00  น.   ถึง  15.00   น.   โดยให้ผู้สนใจมาพร้อมกัน        สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว    และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   29  สิงหาคม  2557     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป

 

            กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่   21  สิงหาคม  2557      ถึงวันที่    4   กันยายน   2557

ในวันและเวลาราชการ      สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  และในวันที่   21  สิงหาคม  2557  ยื่นซองเสนอราคา   ณ   ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   5  กันยายน  2557    ตั้งแต่เวลา   10.00    น.   เป็นต้นไป

 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.00  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  21  สิงหาคม  2557  ถึงวันที่  4  กันยายน  2557   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3499-0619   ในวันและเวลาราชการ

/ การสอบราคาครั้งนี้...

 

 

 

 

(3)

 

            การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลตำบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา  หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ในปีงบประมาณไม่พอจ่าย และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่ง ผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    21    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2557

 

 

 

                                                (ลงชื่อ)

                                                              (นายสมศักดิ์   เอี่ยมพินพันธุ์)

                                                              นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH