เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมรณรงค์ตามมาตรการกำจัดและป้องกันยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว มอบหมายให้ นางพจนา เอี่ยมพินพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ รพสต.ขุนแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ตามมาตรการกำจัดและป้องกันยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสองจุดใหญ่ คือ ร่วมรณรงค์ในภาคอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ และ รณรงค์ในพื้นที่ ณ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว โดยร่วมกับรพสต.ขุนแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH