เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้วร่วมกับวัดสว่างอารมณ์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนแก้วได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  และนโยบายจังหวัดสะอาด

           ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมทั้งประชาชนทั่วไปและจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ  ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning  
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.00 น. ตั้งแต่บริเวณปากทางแคแถว ถึงวัดสว่างอารมณ์ ทั้ง 2 ฝั่ง  (จุดรวมพล)  ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH