เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลขุนแก้่ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

28 มิถุนายน 2561เทศบาลตำบลขุนแก้ว นำโดยนายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว นางพจนา เอี่ยมพินพันธ์ และนางสาวชนาภัทท์ ชมภูนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน หัวข้อ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สูงอายุตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นจำนวนมาก

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH