เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลในการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

    ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในปัจจุบันได้มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบล

   ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561-2564) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมตำบล ในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดประชานาถ (โคกแขก)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH