เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

        สืบเนื่องจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชน ป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี 2560 ในการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

        กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดได้นำข้อดำริของประธานแม่บ้านมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"ในครัวเรือนของตน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือน

        เทศบาลตำบลขุนแก้ว จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยวิธีการย่อยสลายในถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติต่อไป เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH