เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2559

 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.00น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว หรือ
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 034-990619 ต่อ 20 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภัทรา      วิมุตตา)

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ  2559

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลขุนแก้ว และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

4.  มีสัญชาติไทย

 

ขั้นตอนการรับลงทะเบียน ความพิการ

         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปต่อเทศบาลตำบลขุนแก้ว

 โดยมีหลักฐานดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ     จำนวน   1   ชุด

2.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ  จำนวน   1  ชุด

3.  สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์    จำนวน   1  ชุด

 

          กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ  500  บาท/เดือน   เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558  เป็นต้นไป    (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH