เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองคืนความสุขสู่ประชาชน เทศบาลตำบลขุนแก้วบูรณาการร่วมกับโรงเรียนเพิ่มวิทยาและศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีและองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนได้เกิดความแตกแยกจนทำให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาล และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห้่งชาติ (คสช.) และได้มีนโยบายเร่งด่วนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์คนในชาติขึ้น เพื่อปฏิรูปให้คนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายเกิดความรัก ความสามัคคี โดยคำนึงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากกว่าสิ่งใด และเพื่อเป็นศูนกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ทุกจังหวักจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคีกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH